Raport nr 10_ Informacja w sprawie umorzenia postępowania z powództwa wniesionego przez Skarb Państwa – Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad o zapłatę

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 35/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r. dotyczącego powództwa wniesionego przez Skarb Państwa – Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad ("Powód") przeciwko Mostostal Warszawa S.A. oraz dwóm innym podmiotom o wartości przedmiotu sporu 539.957.535 zł (słownie: pięćset trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset trzydzieści pięć złotych) informuje, iż w dniu 31 stycznia 2017 r. wniósł w przedmiotowej sprawie odpowiedź na pozew. W dniu 15 marca 2017 r. odbyło się posiedzenie sądu w niniejszej sprawie, na którym Sąd Okręgowy w Warszawie wydał postanowienie o umorzeniu postępowania w związku z cofnięciem pozwu przez Powoda. Postanowienie w sprawie umorzenia postępowania nie jest prawomocne i może być zaskarżone w terminie 7 dni. Stanie się prawomocne po bezskutecznym upływie powyższego terminu.

Wróć