Raport nr 14_Podpisanie nowego kontraktu

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu wczorajszym Spółka podpisała z HENNIGER INVESTMENT S.A. umowę o generalne wykonawstwo robót budowlanych w ramach inwestycji pod nazwą „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym oraz towarzyszącą infrastrukturą przy ulicy Katowickiej w Krakowie”, etap 2.2. inwestycji osiedla Mieszkaj w Mieście.

Termin realizacji przedmiotu umowy: 5 listopada 2018 roku.

Wartość kontraktu: 34,86 mln PLN netto.

Termin płatność: 7 dni od dnia doręczenia faktury wraz z wymaganymi dokumentami.

Okresy gwarancji: sześcioletnia gwarancja na wykonanie prac objętych umową oraz zamontowane urządzenia, za wyjątkiem: konstrukcji budynku, szczelności dachu, izolacji garażu podziemnego w tym stropodachu nad garażem, dla których to elementów okres gwarancji wynosi dziesięć lat.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: kaucja lub gwarancja bankowa dobrego wykonania w kwocie odpowiadającej 10% wynagrodzenia netto.

Wróć