Raport nr 17_Podpisanie nowego kontraktu

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2017, informuje, że Spółka wraz z Mostostal Płock S.A. (spółka w 48,66% zależna od Mostostal Warszawa S.A.) w dniu dzisiejszym podpisała ze Skarbem Państwa – Ministrem Obrony Narodowej reprezentowanym przez Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego („Zamawiający”) umowę na Budowę i modernizację składu MPS 1 w Powidzu.

Zakończenie realizacji umowy nastąpi w terminie do 27 miesięcy od daty rozpoczęcia jej realizacji tj. od dnia 28 kwietnia 2017 roku, przy czym realizacja procesów remediacji może trwać do dnia 31 grudnia 2019 roku.

Wartość umowy wynosi 33,20 mln PLN brutto.

Termin płatności: 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury.

Okres gwarancji:

- 10 lat na budowlę (części budowli) i konstrukcje trwale związane z gruntem,

- 5 lat na maszyny, aparaty i urządzenia,

- 5 lat na instalacje, sieci i systemy,

- 2 lata na mienie ruchome, w tym meble,

- 3 lata na nasadzenia drzew.

 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: 10% wynagrodzenia umownego brutto w pieniądzu, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej.

Wróć