Raport nr 19_Zmiany w składzie Zarządu Spółki

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. informuje, że w dniu 5 maja 2017 roku pan José Ángel Andrés López złożył rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki. Rezygnacja podyktowana jest powierzeniem mu przez kierownictwo Acciona S.A. nowych zadań w ramach Grupy Kapitałowej Acciona. 

Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki w dniu dzisiejszym powołała w skład Zarządu Spółki VIII kadencji pana Jorge Calabuig Ferre. Powołanie pana Jorge Calabuig Ferre do Zarządu Spółki następuje z dniem 5 maja 2017 r.

Życiorys nowo powołanego Członka Zarządu:
Pan Jorge Calabuig Ferre urodził się w 1978 roku. W 2003 r. ukończył studia wyższe na Politechnice w Walencji na Wydziale Inżynierii Lądowej, specjalność transport i urbanistyka. W 2003 r. obronił także inżynierską pracę magisterską na Uniwersytecie w Rostock w Niemczech. Od początku kariery zawodowej związany z generalnym wykonawstwem. W latach 2003-2006 piastował stanowiska: od Kierownika Budowy do Dyrektora Technicznego. Z Grupą Acciona związany od 2006 r. Z ramienia hiszpańskiej spółki w latach 2006-2008 nadzorował w Polsce modernizację drogi krajowej nr 7 na odcinku Kiezmark – Jazowa. W latach 2008-2009 koordynował również wieloetapowy proces przygotowania oferty konsorcjum Mostostal Warszawa/Acciona Infraestructuras na budowę II linii metra w Warszawie. W latach 2009-2013 sprawował funkcję Dyrektora Technicznego w Acciona Infraestructuras Oddział w Polsce. Od 2014 roku zarządzał Działem Kontrolingu i Zakupów w Mostostal Warszawa SA. Jako Dyrektor ds. Kontrolingu i Zakupów był również odpowiedzialny za zarzadzanie procesem zakupów przy jednym z największych kontraktów Spółki – budowie bloków energetycznych nr. 5 i 6 w Elektrowni Opole.

Według oświadczenia pan Jorge Calabuig Ferre nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej przez Emitenta, a także nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Mostostal Warszawa S.A., jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organów oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

W rezultacie powyższych zmian w skład Zarządu Spółki VIII kadencji wchodzą:
1. Andrzej Goławski - Prezes Zarządu
2. Jorge Calabuig Ferre – Członek Zarządu
3. Jacek Szymanek - Członek Zarządu
4. Alvaro Javier de Rojas Rodriguez - Członek Zarządu

Wróć