Raport nr 1_Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. podaje do wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 r.:

Raporty kwartalne i skonsolidowane raporty kwartalne (SA-Q i QS)

I kwartał - 15.05.2017 r.

III kwartał - 14.11.2017 r.

Raport półroczny i skonsolidowany raport półroczny (SA-P i PS) - 29.08.2017 r.

Raporty roczne za 2016 r. (SA-R i RS) - 21.03.2017 r.

 

Podstawa prawna:

§103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Wróć