Raport nr 20_Wybór podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Mostostal Warszawa S.A. wybrała zgodnie z rekomendacją Komitetu Audytu firmę KPMG Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa, do dokonania przeglądu rocznych sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań Grupy Kapitałowej Mostostal Warszawa za rok 2017. Emitent nie korzystał z usług wybranego podmiotu w zakresie badania sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań Grupy Kapitałowej Mostostal Warszawa. Wybór audytora nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. Umowa zostanie zawarta na okres jednego roku. 

Firma KPMG Audyt Sp. z o.o. wpisana jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 458.

Podstawa prawna przekazania raportu:
§5 ust. 1 pkt. 19 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Wróć