Raport nr 24_Zawarcie aneksu do Umowy ramowej o udzielenie gwarancji kontraktowych w ramach limitu odnawialnego

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. ("Spółka") w nawiązaniu do komunikatu prasowego z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie podpisania Umowy ramowej o udzielenie gwarancji kontraktowych w ramach limitu odnawialnego (Umowa") z Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym został podpisany aneks do Umowy.

W ramach aneksu do Umowy wprowadzone zostały następujące zmiany:
• okres obowiązywania Umowy został przedłużony do dnia 19 maja 2018 roku,
• łączny limit odnawialny na gwarancje kontraktowe zostaje ustalony w wysokości 25 000 000 PLN (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych), przy czym:
- kwota pojedynczej gwarancji wydanej w ramach niniejszej Umowy nie może przekroczyć 10 000 000 PLN (słownie: dziesięć milionów złotych);
- maksymalny okres obowiązywania pojedynczej gwarancji wydanej w ramach niniejszej Umowy nie może przekroczyć:
a) 6 miesięcy dla gwarancji zapłaty wadium,
b) 84 miesiące dla gwarancji należytego wykonania kontraktu plus 30 dni na zwolnienie zabezpieczenia,
c) 84 miesiące dla gwarancji należytego usunięcia wad i usterek plus 30 dni na zwolnienie zabezpieczenia,
d) w przypadku łącznego wystawienia gwarancji należytego wykonania kontraktu oraz gwarancji należytego usunięcia wad i usterek ich maksymalny łączny okres obowiązywania nie może przekroczyć 96 miesięcy (przy czym okres gwarancji należytego usunięcia wad i usterek nie może być dłuższy niż 84 miesiące) plus 45 dni na zwolnienie zabezpieczenia,
e) 60 miesięcy dla gwarancji zwrotu zaliczki.

Pozostałe warunki Umowy nie ulegają zmianie oraz pozostałe warunki Umowy ramowej o udzielenie gwarancji kontraktowych w ramach limitu odnawialnego nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Wróć