Raport nr 25_ Informacja w sprawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała decyzję administracyjną  Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) z dnia  26 maja 2017 roku w sprawie nałożenia na Spółkę kary pieniężnej w wysokości 300 000 zł.

KNF w swej decyzji stwierdziła, iż Spółka:

  1. w związku ze sporządzeniem skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2011, zdaniem organu administracji, niewłaściwie wykonała obowiązek, o którym mowa w art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o ofercie, w zw. z § 3 ust. 1 i 3 w zw. z § 82 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 oraz § 92 ust. 1 pkt 3 lit. b Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259, z późn. zm., dalej „Rozporządzenie”) w zw. z par. 14 Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 11 „Umowy o usługę budowlaną” (dalej „MSR 11”), przyjętego rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. przyjmującym określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. U. UE L. 320 z dnia 29 listopada 2008 r., str. 1 – 481, z późn. zm.) (dalej „Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1126/2008”) poprzez ujęcie w przychodach z kontraktów pod nazwą: „Projektowanie i budowa autostrady A2 Stryków – Konotopa na odcinku B od km 394+500 do km 411+465,80”, „Budowa autostrady A4 Tarnów - Rzeszów na odcinku od węzła Rzeszów Centralny do węzła Rzeszów Wschód km ok. 574+300 do ok. 581+250”, „Rozbudowa drogi S – 7 do parametrów drogi dwujezdniowej na odcinku obwodnicy Kielc, Kielce (DK 73 węzeł Wiśniówka) – Chęciny (węzeł Chęciny)” kwoty dodatkowych przychodów wynikających z roszczeń wobec zamawiających, które zdaniem organu administracji nie spełniały warunków ujęcia, w skonsolidowanych sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2011,
  2. w związku ze sporządzeniem raportu rocznego za rok 2011, zdaniem organu administracji, nienależycie wykonała obowiązek, o którym mowa w art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o ofercie, w zw. z § 3 ust. 1 i 3 w zw. z § 82 ust. 1 w pkt 3 oraz §  91 ust. 1 pkt 3 lit. b Rozporządzenia w zw. z par. 14 MSR 11, poprzez ujęcie w przychodach kontraktów pod nazwą: „Projektowanie i budowa autostrady A2 Stryków – Konotopa na odcinku B od km 394+500 do km 411+465,80”, „Budowa autostrady A4 Tarnów - Rzeszów na odcinku od węzła Rzeszów Centralny do węzła Rzeszów Wschód km ok. 574+300 do ok. 581+250”, „Rozbudowa drogi S – 7 do parametrów drogi dwujezdniowej na odcinku obwodnicy Kielc, Kielce (DK 73 węzeł Wiśniówka) – Chęciny (węzeł Chęciny)” kwoty dodatkowych przychodów wynikających z roszczeń wobec zamawiających, które zdaniem organu administracji nie spełniały warunków ujęcia, w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2011,
  3. w związku ze sporządzeniem skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2012, zdaniem organu administracji niewłaściwie wykonała obowiązek, o którym mowa w art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o ofercie, w zw. z § 3 ust. 1 i 3 w zw. z § 82 ust. 1 w pkt 3 i ust. 2 oraz §  92 ust. 1 pkt 3 lit. b Rozporządzenia w zw. z par. 14 MSR 11, poprzez ujęcie w przychodach z kontraktów pod nazwą: „Projektowanie i budowa autostrady A2 Stryków – Konotopa na odcinku B od km 394+500 do km 411+465,80”, „Budowa autostrady A4 Tarnów - Rzeszów na odcinku od węzła Rzeszów Centralny do węzła Rzeszów Wschód km ok. 574+300 do ok. 581+250”, „Rozbudowa istniejącej drogi S – 7 do parametrów dwujezdniowej drogi ekspresowej na odcinku od Węzła Kielce Północ do Węzła Chęciny”, „Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z estakadami dojazdowymi na odcinku od km 18+174 do 19+960 w ciągu Autostradowej Obwodnicy Wrocławia A8”, „Przebudowa drogi krajowej nr 2 na odcinku Zakręt – Mińsk Mazowiecki od km 495 – 880 do km 516+550”, „Rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku granica województwa mazowieckiego – Radziejowice od km 408+753 do km 418+400 oraz 418+400 do 420+100” kwoty dodatkowych przychodów wynikających z roszczeń wobec zamawiających, które zdaniem organu administracji nie spełniały warunków ujęcia, w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2012,
  4. w związku ze sporządzeniem raportu rocznego za rok 2012, zdaniem organu administracji niewłaściwie wykonała obowiązek, o którym mowa w art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o ofercie, w zw. z § 3 ust. 1 i 3 w zw. z § 82 ust. 1 w pkt 3 oraz §  91 ust. 1 pkt 3 lit. b Rozporządzenia w zw. z par. 14 MSR 11, poprzez ujęcie w przychodach z kontraktów pod nazwą: „Projektowanie i budowa autostrady A2 Stryków – Konotopa na odcinku B od km 394+500 do km 411+465,80”, „Budowa autostrady A4 Tarnówa. - Rzeszów na odcinku od węzła Rzeszów Centralny do węzła Rzeszów Wschód km ok. 574+300 do ok. 581+250”, „Rozbudowa istniejącej drogi S – 7 do parametrów drogi dwujezdniowej drogi ekspresowej na odcinku od Węzła Kielce Północ do Węzła Chęciny”, „Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z estakadami dojazdowymi na odcinku od km 18+174 do 19+960 w ciągu Autostradowej Obwodnicy Wrocławia A8”, „Przebudowa drogi krajowej nr 2 na odcinku Zakręt – Mińsk Mazowiecki od km 495 – 880 do km 516+550”, „Rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku granica województwa mazowieckiego – Radziejowice od km 408+753 do km 418+400 oraz 418+400 do 420+100” kwoty dodatkowych przychodów wynikających z roszczeń wobec zamawiających, które zdaniem organu administracji nie spełniały warunków ujęcia, w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2012.

Spółka informuje, że czynnie uczestniczyła w postępowaniu, zaś po ocenie argumentacji zawartej w decyzji administracyjnej rozważa skorzystanie z  prawa do zwrócenia się do KNF wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Wróć