Raport nr 26_Zawarcie z GDDKiA ugody sądowej dotyczącej sporu na tle realizacji umowy na "Przebudowę drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej, na odcinku Białobrzegi – Jedlińsk"

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. ("Spółka") informuje, że na rozprawie w dniu 29 maja 2017 r., w sprawie prowadzonej pod sygnaturą akt XXV C 160/10, Spółka zawarła ze Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad ("GDDKiA) ugodę przed Sądem Okręgowym w Warszawie, XXV Wydział Cywilny, ("Ugoda") dotyczącą sporu na tle realizacji umowy na "Przebudowę drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej, na odcinku Białobrzegi – Jedlińsk" ("Umowa").

W ramach Ugody GDDKiA uznała roszczenia Spółki i zobowiązała się do zapłaty na rzecz Spółki kwoty w wysokości 11.306.123,37 zł oraz do cofnięcia żądania wypłaty środków z gwarancji bankowej o numerze 2096/2010/FIN wystawionej przez Société Generale Spółka Akcyjna Oddział w Polsce na zlecenie Mostostal w związku z Umową. Spółka natomiast zobowiązała się do wykonania prac polegających na naprawie i uszorstnieniu fragmentów drogi S7 na odcinku Białobrzegi - Jedlińsk wraz z udzieleniem gwarancji jakości na wykonane prace. Dodatkowo, na zabezpieczenie roszczeń GDDKiA w związku z brakiem sczepności międzywarstwowej nawierzchni na niektórych fragmentach drogi w ramach udzielonej gwarancji jakości Spółka zobowiązała się dostarczyć GDDKiA gwarancję bankową lub ubezpieczeniową w wysokości 184.918,20 zł. 
Spółka zobowiązała się także do cofnięcia pozwu ze zrzeczeniem się roszczenia w postępowaniu toczącym się obecnie przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie o ustalenie nieistnienia prawa GDDKiA do skorzystania w jakiejkolwiek wysokości z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy poprzez żądanie wypłaty środków z gwarancji bankowej o numerze 2096/2010/FIN (sygn. akt Sądu Najwyższego: I CSK 223/16).
Ponadto, strony Ugody zrzekły się wzajemnych roszczeń związanych z Umową, za wyjątkiem roszczeń GDDKiA w zakresie prac naprawczych do wykonaniu których zobowiązała się Spółka w ramach Ugody oraz wynikających z gwarancji jakości i gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej udzielonych na podstawie Ugody.

W wyniku zawartej Ugody, Sąd Okręgowy w Warszawie, XXV Wydział Cywilny, wydał w dniu 29 maja 2017 r. postanowienie o umorzeniu postępowania w sprawie prowadzonej pod sygnaturą akt XXV C 160/10. Postanowienie nie jest prawomocne.

Wróć