Raport nr 31_Informacja w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. ("Spółka") informuje, iż Spółka w dniu wczorajszym otrzymała zawiadomienie o wyborze przez Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. oferty Konsorcjum Mostostal Warszawa S.A. ("Lider", 99% udziałów w Konsorcjum) oraz Firmy Usługowo Handlowej "EFER" ("Partner", 1% udziału w Konsorcjum) jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Otwocku – zadanie I".

Oferta złożona przez Konsorcjum obejmuje w szczególności:
1. cenę ryczałtową na realizację całości zamówienia w kwocie 18,21 mln PLN,
2. gwarancję i rękojmię na przedmiotowe zamówienie na okres:
a) 36 miesięcy od daty odbioru końcowego,
b) 24 miesiące liczone od następnego dnia po zakończeniu okresu gwarancji.

Od decyzji w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty przysługuje odwołanie, które można wnieść w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Wróć