Raport nr 31_Postanowienie Sądu Apelacyjnego

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. informuje, że w dniu wczorajszym otrzymał postanowienie Sądu Apelacyjnego w Szczecinie I Wydział Cywilny, który po rozpatrzeniu w dniu 13 października w Szczecinie, na posiedzeniu niejawnym, oddalił wniosek o udzielenie zabezpieczenia Gwarancji Bankowej Należytego wykonania nr GWU/2012/118023 Kontraktu („Gwarancja”) wystawionej w dniu 16 lipca 2012 roku na kwotę 33.309.939,80 zł, stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania Kontraktu pn. budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie. Emitent w dniu 14 czerwca 2016 roku odstąpił od realizacji tego Kontraktu z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, o czym informował w raporcie bieżącym nr 20 w dniu 14 czerwca 2016 roku.
W dniu 27 czerwca 2016 roku Sąd Okręgowy w Szczecinie swoim postanowieniem zakazał odbioru od RBS Bank (Polska) SA jakiegokolwiek świadczenia pieniężnego z tytułu Gwarancji przez Zamawiającego – Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o., a także zakazał RBS Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie wypłaty Zakładowi Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. jakichkolwiek kwot wynikających z Gwarancji w związku z wystosowanym wezwaniem do zapłaty przez Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.
Na postanowienie Sądu Okręgowego Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. wniósł zażalenie do Sądu Apelacyjnego w Szczecinie I Wydział Cywilny, który postanowił zmienić zaskarżone postanowienie poprzez oddalenie wniosku o zabezpieczenie.
Emitent podtrzymuje stanowisko, że odstąpienie od Kontraktu nastąpiło z wyłącznej winy Zamawiającego, a wszelkie negatywne konsekwencje z tym związane obciążają Zamawiającego. Z uwagi na te okoliczności, a także brak jakichkolwiek podstaw do żądania Zamawiającego wypłaty z Gwarancji, Emitent nie tworzy rezerwy w księgach z tego tytułu. Jednocześnie, zastrzegając sobie prawo do dochodzenia odszkodowania do wysokości szkody, Emitent, w przypadku dokonania zapłaty przez RBS Bank Polska SA, podejmie wszelkie kroki prawne w celu odzyskania bezpodstawnie zrealizowanej przez Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. Gwarancji.

Wróć