Raport nr 32_Podpisanie nowego kontraktu - budowa budynku mieszkalnego z garażem w Warszawie

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. informuje, że Spółka w dniu 28 października 2016 roku podpisała z Acciona Nieruchomości Wilanów Sp. z o.o. w Warszawie Umowę na „realizację budynku mieszkalnego z garażem podziemnym i towarzyszącymi usługami – budynek 4 („B4”) wraz z infrastrukturą zewnętrzną w Warszawie – rejon ul. Teodorowicza”.
Termin zakończenia przedmiotu Umowy strony ustaliły do dnia 2 sierpnia 2018 roku.
Wartość Umowy wynosi: 36,90 mln zł netto.
Termin płatność: 30 dni od daty złożenia faktury.
Okresy gwarancji: 60 miesięcy gwarancji jakości i rękojmi za wady fizyczne przedmiotu Umowy.
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy stanowiące 10% wynagrodzenia netto: bankowa gwarancja dobrego wykonania stanowiąca 5% wynagrodzenia netto oraz 5% potrącenia z faktur.

Wróć