Raport nr 35_Informacja w sprawie otrzymania od Skarbu Państwa – Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad pozwu o zapłatę

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. („Spółka”), informuje, że w dniu wczorajszym otrzymał od pełnomocnika procesowego pozew złożony przez Skarb Państwa reprezentowany przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad („GDDKiA”, „Powód”) przeciwko spółkom: Mostostal Warszawa S.A. oraz dwóm innym podmiotom („Pozwani”). Powód domaga się zasądzenia swoich roszczeń solidarnie od trzech Pozwanych. Wartość przedmiotu sporu wynosi 539.957.535,00 zł wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia 17 lipca 2009 roku do dnia zapłaty. Przedmiotem pozwu jest odszkodowanie z tytułu wyrządzenia przez Pozwanych, jednym czynem niedozwolonym, szkody w majątku Skarbu Państwa poprzez zastąpienie autonomicznych decyzji gospodarczych uzgodnieniami dokonywanymi pomiędzy konkurentami, którzy składali oferty w jednym przetargu publicznym.
Według Powoda, na skutek zakazanej „uzgodnionej praktyki”, wykonanie przedmiotu zamówienia – budowa odcinka trasy S8 Piotrków – Rawa Mazowiecka, która nie była realizowana przez Mostostal Warszawa S.A. – nastąpiło po znacznie wyższej cenie niż, ta która byłaby zaakceptowana i zapłacona, gdyby Pozwani działali w warunkach niezakłóconej konkurencji, przy czym wskazać należy, iż ww. zamówienie zostało zrealizowane po cenie niższej niż budżet zamawiającego – Powoda.

W pozwie Powód w szczególności powołuje się na dokumenty i materiały z akt postępowania karnego toczącego się obecnie pod sygnaturą II KK 324/16, w toku którego przynajmniej częściowo stan faktyczny niniejszej sprawy był przedmiotem rozważań Sądów Karnych. W postępowaniu tym, Sąd Rejonowy dla Warszawy Woli a następnie Sąd Okręgowy w Warszawie, dokonując analizy całości materiału dowodowego zawartego w aktach sprawy doszedł do przekonania, że brak jest w sprawie dowodów, potwierdzających w sposób nie budzący wątpliwości, że doszło do jakiegokolwiek uzgodnienia praktyki. Wszystkie składane przez oskarżonych wyjaśnienia zarówno w toku postępowania przygotowawczego jak i na rozprawie przed Sądem Rejonowym, czy zeznania świadków nie potwierdziły „wejścia w porozumienie, aby działać na szkodę Powoda”, czyli na szkodę GDDKiA - instytucji na rzecz której przetargi były organizowane. Jak wynika z uzyskanych informacji, w sprawie karnej wniesiona została skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.

Emitent po dokonaniu analizy treści pozwu kwestionuje w całości zasadność roszczeń zgłaszanych przez Powoda. Przede wszystkim, Powód nie wykazał koniecznych przesłanek odpowiedzialności odszkodowawczej.

Wróć