Raport nr 38_Podpisanie nowego kontraktu

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. („Spółka"), informuje, iż w dniu wczorajszym Spółka podpisała z Napollo 13 Sp. z o.o. umowę o kompleksowe wykonawstwo prac budowlanych dotyczących inwestycji mieszkaniowej położonej przy ul. Śródziemnomorskiej w Warszawie („Umowa").

Całkowity okres realizacji inwestycji wynosi 19 miesięcy od rozpoczęcia realizacji inwestycji tj. od dnia 2 stycznia 2017 roku do dnia podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego. 

Wartość Umowy wynosi: 25,85 mln PLN netto.

Termin płatności: 30 dni od daty złożenia faktury.

Okres gwarancji: 10 lat na wszystkie elementy konstrukcyjne i roboty, 6 lat na pozostałe Prace i elementy Inwestycji.

Gwarancja bankowa stanowiąca zabezpieczenie prawidłowego, zgodnego z Umową i terminowego wykonania inwestycji, w tym wykonanie przez Spółkę wszystkich zobowiązań wynikających z Umowy oraz zabezpieczenie wszelkich roszczeń wynikających z Umowy, stanowi równowartość 10% wynagrodzenia całkowitego netto.

Wróć