Raport nr 40_Podpisanie nowego kontraktu na budowę budynku wielorodzinnego z usługami Vena Mokotów przy ul. Pory w Warszawie

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. („Spółka”), informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka podpisała z VD Sp. z o.o. Mieszkania XVI Sp. k. („Zamawiający”) umowę na budowę zespołu zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej z usługami, garażem podziemnym i infrastrukturą przy ul. Pory w Warszawie na działkach ewidencyjnych nr 5, 6, 7, 8 oraz części działki 18/3 (na potrzeby zjazdu) - pod nazwą Vena Mokotów.

Całkowity okres realizacji inwestycji wynosi 77 tygodni od dnia doręczenia nakazu rozpoczęcia robót, tj. od dnia 30 grudnia 2016 r.

Wartość Umowy wynosi: 36,6 mln PLN netto.

Termin płatności: 30 dni od daty złożenia faktury.

Kary umowne: łączna wysokość wszystkich naliczonych kar umownych nie może przekroczyć 15% Wartości Umowy.

Okres gwarancji: 10 lat na konstrukcję budynku oraz pokrycie dachów i garaży z izolacjami wodnymi i termicznymi, 6 lat na drogi zewnętrzne i wewnętrzne oraz pozostałe roboty.

Gwarancja należytego wykonania umowy stanowi równowartość 10% wartości umowy netto.

Wróć