Raport nr 43_Podpisanie umowy na budowę budynku niemal zero-energetycznego

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. ("Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 41/2017 z dnia 31 lipca 2017 informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka, działając w ramach Konsorcjum ("Wykonawca") w składzie: Mostostal Warszawa S.A. (Lider) oraz Acciona Construccion S.A. (Partner) podpisała z Politechniką Poznańską ("Zamawiający") umowę na wykonanie zamówienia publicznego pn.: "REALIZACJA ZADANIA PN "BUDYNEK NIEMAL ZERO-ENERGETYCZNY WYDZIAŁU ARCHITEKTURY I WYDZIAŁU INŻYNIERII ZARZĄDZANIA (WAIWIZ) POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ." Na wykonanie w/w przedmiotu umowy, składają się: prace projektowe, roboty budowlane oraz przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania przez wykonawcę decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz wykonanie i dostarczenie rzeczy określonych w SIWZ a także przeniesienie własności tych rzeczy na zamawiającego.

Termin zakończenia przedmiotowej umowy: 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 

Wartość umowy wynosi: 71,9 mln PLN brutto.

Termin płatności: 21 dni od dnia otrzymania faktury.

Okres gwarancji:
- 60 miesięcy na wykonany przedmiot umowy, gwarancji jakości i rękojmi licząc od dnia odbioru końcowego, chyba że dokumentacja przetargowa przewiduje dłuższy okres gwarancji jakości i rękojmi dla określonych instalacji, wyposażenia bądź urządzeń;

- na elementy wchodzące w skład instalacji, wyposażenia bądź urządzeń, w przypadku gdy producent udziela gwarancji jakości na okres dłuższy, niż 60 miesięcy Spółka przedłoży gwarancję udzieloną przez producenta.

Zabezpieczenie prawidłowego wykonania umowy: gwarancja bankowa w kwocie 10% całkowitej ceny oferty, tj. w kwocie 7,19 mln PLN.

Wróć