Raport nr 44_Zmiana terminu publikacji półrocznego i skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2017 roku

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. ("Spółka") informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości półrocznego i skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2017 roku, których publikacja zgodnie z informacją zawartą w raporcie bieżącym nr 1/2017 z dnia 17 stycznia 2017 roku miała nastąpić 29 sierpnia 2017 roku.
Półroczny i skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2017 roku zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 29 września 2017 roku.

Podstawa prawna: § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Wróć