Raport nr 46_Podpisanie umowy na budowę "Rozbudowa i przebudowa Oczyszczalni Ścieków w Krośnie przy ul. Drzymały"

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. ("Spółka", "Wykonawca") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 42/2017 z dnia 31 lipca 2017 roku informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka podpisała z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Krośnie Sp. z o.o. ("Zamawiający") umowę w sprawie zamówienia publicznego pod nazwą "Rozbudowa i przebudowa Oczyszczalni Ścieków w Krośnie przy ul. Drzymały".

Termin zakończenia przedmiotowej umowy: 48 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Wartość umowy wynosi: 32,1 mln PLN brutto.

Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury Wykonawcy.

Okres gwarancji i rękojmi:
· 60 miesięcy rękojmi do daty wystawienia świadectwa przejęcia robót,
· 24 miesiące gwarancji od daty wystawienia świadectwa przejęcia robót.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: 10 % ceny brutto podanej w ofercie za wykonanie przedmiotu zamówienia (cena brutto podana w ofercie: 32,1 mln PLN).

Wróć