Raport nr 47_Podpisanie umowy z GDDKiA na Zaprojektowanie i Budowę Obwodnicy Stalowej Woli i Niska w ciągu DK-77

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. ("Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2017 z dnia 21 czerwca 2017 roku informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka, działając w ramach Konsorcjum w składzie Mostostal Warszawa S.A. ("Lider") oraz Acciona Construccion S.A. (Partner) podpisała z Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie umowę w ramach przetargu ograniczonego na "Zaprojektowanie i Budowę Obwodnicy Stalowej Woli i Niska w ciągu DK-77 (dł. ok. 15,3 km) wraz z Infrastrukturą Techniczną, Budowlami i Urządzeniami Budowlanymi".

Termin realizacji przedmiotowej umowy: 34 miesiące od daty zawarcia umowy.

Wartość umowy wynosi: 199,2 mln PLN brutto.

Termin płatności: 30 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

Okres gwarancja jakości:
• warstwa ścieralna – termin gwarancji wynosi 5 lat; 
• oznakowanie poziome cienkowarstwowe – termin gwarancji wynosi 1 rok;
• oznakowanie poziome grubowarstwowe - termin gwarancji wynosi 4 lata;
• zieleń – termin gwarancji wynosi 3 lata; 
• pozostałe warstwy konstrukcji nawierzchni, nawierzchnia sztywna, ekrany akustyczne, oznakowanie pionowe, prefabrykaty betonowe, drogowe obiekty inżynierskie – 10 lat.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: 10% wartości umowy brutto.

Wróć