Raport nr 48_Zawarcie Aneksu do Umowy o Wykonanie Stanu Surowego Obiektu – Kompleks Mieszkaniowy – Warszawa, ul. Chłodna, ul. Wronia, projektowana ul. Krochmalna (Etap I [A])

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. („Spółka”, „Wykonawca”) w nawiązaniu do komunikatu prasowego z dnia 18 listopada 2016 roku informuje, iż po otrzymaniu w dniu dzisiejszym stosownych dokumentów Spółka w dniu 18 sierpnia 2017 roku podpisała z Echo – Browary Warszawskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Aneks nr 1 do Umowy z dnia 14 listopada 2016 roku o Wykonanie Stanu Surowego Obiektu – Kompleks Mieszkaniowy – Warszawa, ul. Chłodna, ul. Wronia, projektowana ul. Krochmalna (Etap I [A]).

Aneks do Umowy rozszerza zakres przedmiotu Umowy o poniższe prace:

a) generalne wykonawstwo Obiektu,

b) uzyskanie niezbędnych odbiorców przez odpowiednie służby,

c) uzyskanie w imieniu Echo – Browary Warszawskie Sp. z o.o. Sp. komandytowa ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie Obiektu,

d) dokonanie inwentaryzacji powykonawczej poszczególnych lokali w Obiekcie, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wynagrodzenie Wykonawcy w związku z Aneksem do Umowy przyjmuje wartość 20,25 mln PLN netto.

 Termin zakończenia realizacji przedmiotu Umowy w związku z Aneksem zostaje ustalony na dzień  31 grudnia 2018 roku.

 Termin płatności: 30 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

 Okres gwarancji:

a) konstrukcja obiektu, dachy – konstrukcja dachy – szczelność, izolacje pionowe i poziome – 10 lat,

b) pozostałe roboty – 5 lat.

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy: 3% wartości Umowy netto.

Wróć