Raport nr 49_Podpisanie umowy o roboty budowlane polegające na budowie basenu w Bydgoszczy

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. („Spółka", „Wykonawca”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka podpisała z Miastem Bydgoszcz z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Jezuickiej 1 umowę na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie basenu z łącznikiem komunikacyjnym do budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 przy ul. Szarych Szeregów 4a w Bydgoszczy (działki nr: 79, 80, 91/1, 91/2, 92, 93, 94, 95, 103 obręb 473 oraz działki nr: 39, 40, 42, 64/4 w obrębie ew. 474), w tym: infrastruktura techniczna, zagospodarowanie terenu, system automatycznego otwierania bram – wjazdowej i wyjazdowej (z wyłączeniem: przyłącza c.o. – przyłącza energetycznego zasilania podstawowego i rezerwowego do granicy stron /ogrodzenie terenu) w zakresie i na warunkach określonych w: dokumentacji projektowej, decyzjach administracyjnych, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, SIWZ nr WZP.271.3.2017.E, ofercie Wykonawcy oraz w ramach uzgodnień nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

Termin zakończenia realizacji przedmiotowej umowy: 30 listopada 2018 roku.

Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy: 24,4 mln PLN brutto.

Termin  płatności: 30 dni licząc od daty doręczenia faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy: 7 lat licząc od daty odbioru końcowego robót.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: gwarancja ubezpieczeniowa w wysokości 10% wynagrodzenia umownego tj. 2,44 mln PLN.

Wróć