Raport nr 7_Zawarcie aneksu nr 5 do umowy z Tauron Wytwarzanie S.A. na realizację projektu Jaworzno

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2014 z dnia 17 kwietnia 2014 roku w sprawie zawarcia znaczącej umowy dotyczącej projektu Jaworzno, Zarząd Mostostal Warszawa S.A. („Spółka”, „Wykonawca”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka jako partner konsorcjum w składzie: Rafako S.A. - Lider i Mostostal Warszawa S.A. - Partner zawarła z Tauron Wytwarzanie S.A. („Zamawiający”) aneks nr 5 do kontraktu nr 2013/0928/Ri na Budowę nowych mocy w technologiach węglowych w TAURON Wytwarzanie S.A. – Budowę bloku energetycznego o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Jaworzno III – Elektrownia II – w zakresie: kocioł parowy, turbozespół, budynek główny, część elektryczna i AKPiA bloku.

Zgodnie z umową konsorcjum (patrz raport bieżący nr 42/2013 z dnia 5 sierpnia 2013 roku) Rafako S.A. odpowiedzialne jest za wykonanie 99,99% prac wymaganych Umową oraz uprawnione jest do otrzymania wynagrodzenia odpowiadającego ww. udziałowi prac wymaganych Umową.

Na mocy aneksu nr 5 nastąpi: 

1. zwiększenie Ceny Kontraktu Głównego o kwotę 71,05 mln zł netto, powiększoną o podatek VAT (tj. do kwoty 4,47 mln zł);

2. wydłużenie terminu realizacji Przedmiotu Kontraktu o 8 miesięcy i 5 dni, a podpisanie Protokołu Przejęcia Bloku do Eksploatacji nastąpi w terminie najpóźniej w 67 miesięcy i 5 dni, licząc od daty zawarcia Kontraktu Głównego (listopad 2019 r.);

3. Wykonawca (Rafako S.A. oraz Mostostal Warszawa S.A.) oświadczy, że zakończył ocenę warunków zastanych na Terenie Budowy oraz proces weryfikacji Dokumentacji Zamawiającego określonej w Załączniku 14 do Kontraktu przekazanej Wykonawcy (Rafako S.A. oraz Mostostal Warszawa S.A.) i nie zgłasza dalszych roszczeń w tym zakresie;

4. zrzeczenie się pozostałych roszczeń Wykonawcy (Rafako S.A. oraz Mostostal Warszawa S.A.) wobec Zamawiającego - strony Kontraktu oświadczyły, że rozliczenia dokonane na podstawie aneksu nr 5 wyczerpują w pełni ich wzajemne roszczenia przedmiotowo związane z Protokołami Konieczności Zmiany ("PKZ") i oświadczyły, że z żadnymi dalszymi roszczeniami z tego tytułu nie będą występować. Wykonawca (Rafako S.A. oraz Mostostal Warszawa S.A.) zrzeka się nieodwołalnie i bezwarunkowo wszelkich roszczeń sformułowanych w PKZ, uznając wszelkie roszczenia związane ze zmianą norm technicznych (z tzw. starych Polskich Norm na normy Eurokod), za nienależne co do zasady;

5. wydłużenie o 6 miesięcy w odniesieniu do dyspozycyjności bloku dla bezpośrednich dostaw Rafako S.A., wydajności maksymalnej trwałej kotła, minimum technicznego bloku i zawartości wolnej wody w spalinach za IOS, poziomu drgań dla budowli oraz o 12 miesięcy w zakresie konstrukcyjno–budowlanym dostaw. Wykonawca (Rafako S.A. oraz Mostostal Warszawa S.A.) zapewni również odpowiednie wydłużenie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

Wydłużony Okres Gwarancji obejmuje dwuletni okres gwarancji jakości i rękojmi za wady (podstawowy Okres Gwarancji) oraz wydłużone okresy gwarancji jakości na wymienione wyżej elementy konstrukcyjno-budowlane Bloku i części Bloku;

6. rozszerzenie parametrów gwarantowanych typu B dla określonych części Bloku.

Pozostałe istotne warunki Kontraktu nie zostały zmienione.

Wróć